?

Log in

No account? Create an account
User Profile
Friends
Calendar
Gedichten & Poems

Below are the 15 most recent journal entries.

 

 
  2009.02.22  21.27
Twee sonnetten van mij


Deze twee sonnetten heb ik vorige week geschreven. Ik hoop dat er mensen zijn die het mooi vinden.


Kuststorm


Ongewild stap ik van de vaste wal

Om elders een fier eiland te vinden

Woest geblazen door warrige winden

Vrezend dat ik plots van de zijde val

 

Woelige baren spelen met mijn schip

Ontvreemden mij de macht over het roer

Vervreemden mij van de koers die ik voer

Doen mij schier scheren langs menige klip

 

Met in mijn reikende hand een kompas

Strijk de zeilen onder ’t ogen wrijven

In jouw armen ‘n bevrijdende haven

En ik werp mij neer vol overgave

En ik had hier eeuwig willen blijven

Als er een plaatsje aan de steiger was
 

Sprong in het diepe

 

Aan schone, sterrenrijke horizon

schittert helder het onmiskenbaar licht

van een vuurtoren die zijn stralen werpt

op ‘t gelaat van een dolende gericht


Zij kussen mijn ogen, strelen mijn wang,

aaien zacht mijn reikende armen,

verlichten fraai mijn wezen, mijn wereld,

kunnen een hunkerend hart verwarmen


Jij straalt daar fier aan de overzijde

van de zeestorm waar je licht door brandt

Ik ben slechts een vagebond op een vlot

die zich een weg waagt naar de overkant


Schenk jij mij een warme, veilige landing,

word ik jouw vaste rots in de branding 
 


 
  2008.05.16  21.52
I can go the distance

I have often dreamed, of a far off place
Where a hero's welcome, would be waiting for me
Where the crowds will cheer, when they see my face
And a voice keeps saying, this is where I'm meant to be
I'll be there someday, I can go the distance
I will find my way, if I can be strong
I know every mile, will be worth my while
When I go the distance, I'll be right where I belong
Down an unknown road, to embrace my fate
Though that road may wander, it will lead me to you
And a thousand years, would be worth the wait
It might take a lifetime, but somehow I'll see it through
And I won't look back, I can go the distance
And I'll stay on track, no, I won't accept defeat
It's an uphill slope, but I won't lose hope
Till I go the distance, and my journey is complete
But to look beyond the glory is the hardest part
For a hero's strength is measured by his heart
Like a shooting star, I will go the distance
I will search the world, I will face its harms
I don't care how far, I can go the distance
Till I find my hero's welcome, waiting in your arms
I will search the world, I will face its harms
Till I find my hero's welcome, waiting in your arms


--- From the sound track of Hercules (Disney animated movie)

 
 


 
  2004.04.02  21.51
Wat een mooie dag

Ik vinde deze song heel inspirerend, en wou graag je commentaren ook lezen :)

De man van de song beschrijft een mooie, rustige landschap, met beide zintuiglijke (hitte, gras) en spirituele gevoelen (wijsheid, onzin, noodzaak, liefde...).

Hij overdenkt zijn leven, kalm als hij ligt wakker op bed. En dan de laatste lijn, "voor de dood"... Wat vinden jullie ervan?

Hier is de tekst:

**********

Mooie Dag (Blof)

De zon, het zand
De hitte en de rustige rivier
De stilte en de droogte
En de leegt van dit hier
De hemel en de Aarde
De weidsheid van het land
En de wijsheid van één man
Dat is genoeg

Er is niets waar ik op wacht
Morgen blijft het nacht
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
En alle keren dat ik wakker lag
Ik besloot
Wat een mooie dag Wat een mooie dag

De grond, het gras
De wegen naar de horizon dit trilt
De tijd is hier de ruimte
De diepte hier is wild

De onzin en de noodzaak
Ze naderen de grens
De liefde van één mens
Was mij genoeg

Er is niets waar ik op wacht
Morgen blijft het nacht
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
En alle keren dat ik wakker lag
Ik besloot
Wat een mooie dag Wat een mooie dag

Er is niets waar ik op wacht
Morgen blijft het nacht
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
En alle keren dat ik wakker lag
Ik besloot
Wat een mooie dag Wat een mooie dag

Er is niets waar ik op wacht
Morgen blijft het nacht
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
En alle keren dat ik wakker lag
Ik besloot
Wat een mooie dag Wat een mooie dag

Wat een mooie dag Wat een mooie dag
Voor de dood

 
 


 
  2004.03.20  13.28
O, spreek mij niet van liefde

[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] paaltjens">') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<img src="http://www.nederlands.nl/smoelen/poeetpaaltjens.jpg alt="Piet Paaltjens">

O, spreek mij niet van liefde,
Van vriendschap en van trouw;
Die zijn al sinds lang overleden,
'k Ben lang er al van in de rouw.

Neen, spreek mij van 's mensen ellende,
Van al zijn kommer en nood,
En hoe hij zijn broeders leven
Verbittert, - dan lach ik mij dood!

Piet Paaltjens>immortellen


 
 


 
  2004.01.26  15.48


Sonnet
Zydy van minnaers smert een onverzaedlijck vraetjen,
O Min? so gaet het my noch al voor wint voor stroom,
Hoe naeu men waect mijn lief met grendelslot en boom,
Ick stae noch niet met u in 't alderquaedste blaetjen.
Ghy komt en steeltse my door 'taldernauste gaetjen,
En buyten moeyten van mijn slapend' lichaem loom,
Voerdyze lieflijck by my in een zoete droom,
Ghy zijt verzocht van all's, en zijt een wacker maetjen.
Teghen u treken gheldt noch oude wyvenraedt,
Noch yverighe wacht: dan goude Minne laet
Het, bid ick, blyven niet, by deze kleine gunsiens:
Maer dat ghy my int slaep jont, jont my op den dagh,
Dat ick ghenaken eens 's Liefs ware lippen mach,
Ghy kunt wanneer ghy wilt, schud uyt u sack met kunsjens.

Door Hooft
http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/anderen/hooft.html

 
 


 
  2004.01.23  12.20


Joost van den Vondel
Ter eeuwige Gedachtenisse van den Heere
JOHAN DE WIT,
Raetpensionaris van Hollant, &c.

ILLE VELUT RUPES, VASTUM QUAE PRODIT IN AEQUOR,
OBVIA VENTORUM FURIIS.

Zoo beelt de tekenkunst De WIT af, naar het leven,
Den mont der Staeten, die voor ’t recht van Hollant sprak;
Hy best zich zelven, door veel wonderdaên bedreven,
Een’ Atlas, opgegroeit tot zulk een lastig pak.
Eneas monsterde de daeden van zyn neven,
En al ’t Romeinsch geslacht, volvoert met zulk een’ lof,
Door Godt Vulkaen in ’t velt des beukelaers gedreven:
De WIT bestelde alleen de pennen ryker stof;
Het zy de man zich queet te water en te lande,
En ’t leven niet ontzag te waegen op de zee;
Of RUWAERT, die de kroon der Waterhelden spande,
Met Britsche standaerden onthaelde op onze ree;
Of zette in lichten brant de Koningklyke vlooten;
Of door het vreeverbont ’t gewelt van Vrankryk stuit.
Maer, Burgerschutters, leyt dit hart van u doorschooten,
Met zyn’ heer broeder, waert al ’t aerdryk door beluit ?
Verloore zoonen, och, vergeltge dus uw vaders,
En voesterheeren, die u voedden met hun bloet?
Verdient hun trou en deught den naem van lantverraders?
Noit wort met naberou dit zwaer verlies geboet.

MDCLXXII.

 
 


 
  2004.01.23  12.15


Op den Nederlandschen CONSTANTYN
’t IS geen byter, ’t is geen vleyer,
’t Is geen lagher, ’t is geen schreyer,
’t Is geen moorder, nogh die dieft,
’t Is geen koeckoek, ’t is geen kieft,
’t Is geen lamme, ’t is geen blinde,
’t Is geen kickvors, ’t is geen hinde,
’t Is geen brootrot, ’t is geen mol,
’t Is geen backsteen, ’t is geen bol,
’t Is geen lymer, ’t is geen soecker,
’t Is geen swijger, ’t is geen vloecker,
Maer, segt gy, wat iss’et dan?
’t Is een heel bestendigh Man,
Die door wenden, en door keeren,
Doet sijn soete digjes eeren:
En die beyde aen sijn gunst
Heeft geschaekt, Natuir, en Kunst.

Johannes van Toledo: Tydquister der jeugt,
of, gerijmde bedenckinge op geestelyke,
en wereldse voorvallen.
Amsterdam, voor Johannes Roovers, 1669. Pag. 58.
GBR 1360 D 29

 
 


 
  2003.12.20  12.56
Een liedje van Koppelstok

In naam van Oranje, doe open de poort!
De watergeus ligt aan den wal;
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akoord,
Hij vordert Den Briel of uw val.
Dat is het bevel van Lumey, op mijn eer,
En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer!
De Watergeus komt om Den Briel!
De Watergeus komt om Den Briel!

De vloot is met vijfduizend koppen bemand,
De mannen zijn kloek en vol vuur.
Een ogenblik nog, en zij stappen aan land,
Zij wachten bericht binnen 't uur!
Gij moogt dus niet dralen, doe open de poort!
Dan nemen de Geuzen terstond, zonder moord,
Bezit van de vesting Den Briel!
Bezit van de vesting Den Briel!

Komt, geeft de verzeek'ring, 'k moet spoedig terug,
De klok heeft het uur reeds gemeld.
Ik zeg u, geeft gij mij de sleutels niet vlug,
Dan is reeds uw vonnis geveld!
De wakkere Geuzen staan tandknersend daar;
Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar!
En zweren "De dood of Den Briel!"
En zweren "De dood of Den Briel!"

Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen,
En spreekt over Koppelstoks last:
"De stad in hun handen of anders den dood.."
't Besluit tot het eerste staat vast!
Maar nauw'lijks is hiermee de veerman gevleid
Of Simon de Rijk heeft de poort gerammeid
En zoo kwam de Geus in Den Briel!
En zoo kwam de Geus in Den Briel!

 
 


 
  2003.12.20  12.45
Ga nooit weg zonder...

Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.

Loop nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten,
kan er 's avonds niet meer zijn.

--- Toon Hermans (Bedankt voor de tips)

 
 


 
  2003.12.20  00.29
Niemand weet hoe laat het is

Niemand weet hoe laat het is
Vannacht in m'n slaap word ik plots overvallen
straks komt een auto en die rijdt me kapot
wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen?
wat zal mijn clou zijn? hoe is mijn plot?
misschien zegt de dokter: 'meneer nog twee maanden'
en word ik door een slepende ziekte gesloopt
men zegt dat dat beter is voor nabestaanden
maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt
deze dag is de eerste van de rest van mijn leven
dat denken er velen bij hun ontbijt
terwijl ik altijd denk: ik heb nog maar even
dit wordt de laatste van een prachtige tijd


dus moeten we dansen en moeten we vrijen
moeten we lachen en drinken vol vuur
lief hou me vast want nu ben ik nog bij je
tijd is toch geld dus het leven is duur
en ik merk elke dag dat ik me vergis
en dat er dan nog een dag over is.


Jij mag niet doodgaan en ik wil niet sterven
laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind
haar dood zal ons leven voor altijd bederven
terwijl ze misschien een hemel daar vindt
niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen
maar je weet net als ik, er gaat steeds zoveel mis
met auto's en veerboten,vliegtuigen, treinen
niemand weet hoe laat het is
is het vijf voor twaalf of net half zeven?
hoeveel uur heb ik nog of rest mij een kwartier?
hoelang mag ik doorgaan nog doorgaan met leven?
ik heb echt geen idee en ik grijp het plezier


dus moeten we dansen en moeten we vrijen
moeten we lachen en drinken vol vuur
lief hou me vast want nu ben ik nog bij je
tijd is toch geld dus het leven is duur
en ik merk elke dag dat ik me vergis
en dat er dan nog een uur over is


Ik weet als ik later groot ben
en ook bijna dood ben
dan is al die angst niet nodig geweest
maar altijd de bangste, altijd die angsten
maakte mijn leven tot een schitterend feest
want we hebben gedanst en we hebben gevreeën
we hebben gelachen en gespeeld met het vuur
God verbood wat we allemaal deden
leef toch je leven als je allerlaatste uur


Muziek Ton Scherpenzeel
Tekst Youp van 't Hek


Dit lied komt uit de theatershow Oudejaarsconférence 1989

 
 


 
  2003.12.20  00.27
Waarom gaan de verkeerde mensen dood?

Youp van 't Hek
Tekst en muziek: Youp van 't Hek

Waarom gaan de verkeerde mensen dood
Waarom blijven er zoveel zeikerds leven
In mijn omgeving weet ik er meer dan zeven
Ach ik ken er zo een hele sloot
Van die types, enkel bezig met hun werk
Ze hebbben maar 1 doel, dat is de poen
Ze willen een gigantisch saldo op hun zerk
En gaan door, door tot het miljoen

Waarom gaan de verkeerde mensen dood
Ik heb al veel te veel vrienden zien sterven
En inderdaad, daar viel geen spie te erven
Maar hun vriendschap was zo ontzettend groot
Lachen om die mop in het cafe
Of samen naar het Ajax-stadion
Gewoon een pilsje met z'n twee
Stinkend rijk met negen stralen zon

Waarom gaan de verkeerde mensen dood
Juist jij, Suzanne, met wie ik zo moest praten
En bij praten hebben wij het niet gelaten
Wij maakten van de vreugd steeds hoge nood
We moesten regelmatig deserteren
Parijs: een smal en hoog hotel
Maar nu ben je er niet meer en
Ik roep iets te hard: "ik red me wel"

Waarom gaan de verkeerde mensen dood
Waarom zit God zich steevast te vergissen
Hij haalt steeds degenen, die ik niet kan missen
En dat aantal is inmiddels veel te groot

Maar ja, ik moet ook niet overdrijven
Het maakt me ook een stukje minder bang
Als de zeikerds wat langer mogen blijven
Leef ik tenminste zelf lekker lang

 
 


 
  2003.12.16  14.58
Tante Jo ging uit varen...

Het eerste couplet is van het welbekende Berend Botje. Ik bedacht dat er een tweede couplet moest komen om het compleet te maken, dus hierbij mijn zelf-bedachte tweede couplet erbij:

Berend Botje ging uit varen,
met zijn bootje naar Zuidlaren.
De weg was recht, de weg was krom,
nooit kwam Berend Botje weerom.

Tante Jo kwam uit Zuidlaren,
ging met Berend Botje varen.
De weg was krom, de weg was recht,
nooit kwam Tante Jo weer terecht.

 
 


 
  2003.12.16  14.56
Mijn ouders zijn gemaakt van staal...

Mijn ouders zijn gemaakt van staal,
Ik ben een robot-pop.
Praten kunnen wij allemaal,
Door een druk op de knop.

Ding ding piep piep,
Ding ding piep piep,
Wij werken heel de dag.
Ding ding piep piep,
Ding ding piep piep,
En de mens heeft het gezag.

Maar zouden wij er nu niet zijn,
Dan is dat voor de mens niet fijn.
Dan moeten ze alles zelluf doen,
En verliezen een heel hoop poen.

Ding ding piep piep,
Ding ding piep piep,
Wij werken heel de dag.
Ding ding piep piep,
Ding ding piep piep,
En de mens heeft het gezag.

--- Mijn zus
Heeft mijn zus voor mij bedacht toen ik nog klein was. Het middelste versje is misschien niet goed. Ik had het namelijk vergeten en bedacht zelf wat daarin pastte.

 
 


 
  2003.12.16  14.41
Make new friends...

Make new friends,
But keep the Old.
One is silver,
But the other gold.

--- Unknown
Zag het in een piano boek en onthield het.

 
 


 
  2003.12.16  14.39
I can see so clearly now...

I can see so clearly now
Shadows disappear
Nothing seems to cover me
Perfect love is there

Further up and further in
High into the sky
Take me to another land
I will never die

--- Unknown
Had het ooit ergens gelezen en daarna onthouden.